Polityka prywatnoŇõci

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w spos√≥b auto¬≠ma¬≠tyczny Ňľad¬≠nych infor¬≠ma¬≠cji, z wyjńÖt¬≠kiem infor¬≠ma¬≠cji zawar¬≠tych w pli¬≠kach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ‚Äěcia¬≠steczka‚ÄĚ) sta¬≠no¬≠wińÖ dane infor¬≠ma¬≠tyczne, w szcze¬≠g√≥l¬≠no¬≠Ňõci pliki tek¬≠stowe, kt√≥re prze¬≠cho¬≠wy¬≠wane sńÖ w urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym UŇľyt¬≠kow¬≠nika Ser¬≠wisu i prze¬≠zna¬≠czone sńÖ do korzy¬≠sta¬≠nia ze stron inter¬≠ne¬≠to¬≠wych Ser¬≠wisu. Cookies zazwy¬≠czaj zawie¬≠rajńÖ nazwńô strony inter¬≠ne¬≠to¬≠wej, z kt√≥rej pocho¬≠dzńÖ, czas prze¬≠cho¬≠wy¬≠wa¬≠nia ich na urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym oraz uni¬≠kalny numer.
 3. Pod¬≠mio¬≠tem zamiesz¬≠cza¬≠jńÖ¬≠cym na urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym UŇľyt¬≠kow¬≠nika Ser¬≠wisu pliki cookies oraz uzy¬≠sku¬≠jńÖ¬≠cym do nich dostńôp jest ope¬≠ra¬≠tor Grafline ul. CioŇāka 12 lok. 6, 01-402 Warszawa
 4. Pliki cookies wyko¬≠rzy¬≠sty¬≠wane sńÖ w celu:
  a) dosto¬≠so¬≠wa¬≠nia zawar¬≠to¬≠Ňõci stron inter¬≠ne¬≠to¬≠wych Ser¬≠wisu do pre¬≠fe¬≠ren¬≠cji UŇľyt¬≠kow¬≠nika oraz opty¬≠ma¬≠li¬≠za¬≠cji korzy¬≠sta¬≠nia ze stron inter¬≠ne¬≠to¬≠wych; w szcze¬≠g√≥l¬≠no¬≠Ňõci pliki te pozwa¬≠lajńÖ roz¬≠po¬≠znańá urzńÖ¬≠dze¬≠nie UŇľyt¬≠kow¬≠nika Ser¬≠wisu i odpo¬≠wied¬≠nio wyŇõwie¬≠tlińá stronńô inter¬≠ne¬≠towńÖ, dosto¬≠so¬≠wanńÖ do jego indy¬≠wi¬≠du¬≠al¬≠nych potrzeb;
  b) two¬≠rze¬≠nia sta¬≠ty¬≠styk, kt√≥re poma¬≠gajńÖ zro¬≠zu¬≠mieńá, w jaki spos√≥b UŇľyt¬≠kow¬≠nicy Ser¬≠wisu korzy¬≠stajńÖ ze stron inter¬≠ne¬≠to¬≠wych, co umoŇľ¬≠li¬≠wia ulep¬≠sza¬≠nie ich struk¬≠tury i zawar¬≠to¬≠Ňõci;
 5. W ramach Ser¬≠wisu sto¬≠so¬≠wane sńÖ dwa zasad¬≠ni¬≠cze rodzaje plik√≥w cookies:
  ‚Äěsesyjne‚ÄĚ (ses¬≠sion cookies) oraz ‚ÄěstaŇāe‚ÄĚ (per¬≠si¬≠stent cookies). Cookies ‚Äěsesyjne‚ÄĚ sńÖ pli¬≠kami tym¬≠cza¬≠so¬≠wymi, kt√≥re prze¬≠cho¬≠wy¬≠wane sńÖ w urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym UŇľyt¬≠kow¬≠nika do czasu wylo¬≠go¬≠wa¬≠nia, opusz¬≠cze¬≠nia strony inter¬≠ne¬≠to¬≠wej lub wyŇāńÖ¬≠cze¬≠nia opro¬≠gra¬≠mo¬≠wa¬≠nia (prze¬≠glńÖ¬≠darki inter¬≠ne¬≠to¬≠wej). ‚ÄěStaŇāe‚ÄĚ pliki cookies prze¬≠cho¬≠wy¬≠wane sńÖ w urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym UŇľyt¬≠kow¬≠nika przez czas okre¬≠Ňõlony w para¬≠me¬≠trach plik√≥w cookies lub do czasu ich usu¬≠nińô¬≠cia przez UŇľyt¬≠kow¬≠nika.
 6. W ramach Ser¬≠wisu sto¬≠so¬≠wane sńÖ nastńô¬≠pu¬≠jńÖce rodzaje plik√≥w cookies:
  a) ‚Äěsta¬≠ty¬≠styczne‚ÄĚ pliki cookies, umoŇľ¬≠li¬≠wia¬≠jńÖce zbie¬≠ra¬≠nie infor¬≠ma¬≠cji o spo¬≠so¬≠bie korzy¬≠sta¬≠nia ze stron inter¬≠ne¬≠to¬≠wych Ser¬≠wisu;
  b) ‚Äěrekla¬≠mowe‚ÄĚ pliki cookies, umoŇľ¬≠li¬≠wia¬≠jńÖce dostar¬≠cza¬≠nie UŇľyt¬≠kow¬≠ni¬≠kom treŇõci ofert bar¬≠dziej dosto¬≠so¬≠wa¬≠nych do ich zain¬≠te¬≠re¬≠so¬≠waŇĄ.
  W wielu przy¬≠pad¬≠kach opro¬≠gra¬≠mo¬≠wa¬≠nie sŇāu¬≠ŇľńÖce do prze¬≠glńÖ¬≠da¬≠nia stron inter¬≠ne¬≠to¬≠wych (prze¬≠glńÖ¬≠darka inter¬≠ne¬≠towa) domyŇõl¬≠nie dopusz¬≠cza prze¬≠cho¬≠wy¬≠wa¬≠nie plik√≥w cookies w urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym UŇľyt¬≠kow¬≠nika. UŇľyt¬≠kow¬≠nicy Ser¬≠wisu mogńÖ doko¬≠nańá w kaŇľdym czasie zmiany usta¬≠wieŇĄ doty¬≠czńÖ¬≠cych plik√≥w cookies. Usta¬≠wie¬≠nia te mogńÖ zostańá zmie¬≠nione w szcze¬≠g√≥l¬≠no¬≠Ňõci w taki spos√≥b, aby blo¬≠ko¬≠wańá auto¬≠ma¬≠tycznńÖ obsŇāugńô plik√≥w cookies w usta¬≠wie¬≠niach prze¬≠glńÖ¬≠darki inter¬≠ne¬≠to¬≠wej bńÖdŇļ infor¬≠mo¬≠wańá o ich kaŇľ¬≠do¬≠ra¬≠zo¬≠wym zamiesz¬≠cze¬≠niu w urzńÖ¬≠dze¬≠niu UŇľyt¬≠kow¬≠nika Ser¬≠wisu. Szcze¬≠g√≥¬≠Ňāowe infor¬≠ma¬≠cje o moŇľ¬≠li¬≠wo¬≠Ňõci i spo¬≠so¬≠bach obsŇāugi plik√≥w cookies dostńôpne sńÖ w usta¬≠wie¬≠niach opro¬≠gra¬≠mo¬≠wa¬≠nia (prze¬≠glńÖ¬≠darki inter¬≠ne¬≠to¬≠wej).
 7. Ope¬≠ra¬≠tor Ser¬≠wisu infor¬≠muje, Ňľe ogra¬≠ni¬≠cze¬≠nia sto¬≠so¬≠wa¬≠nia plik√≥w cookies mogńÖ wpŇāy¬≠nńÖńá na nie¬≠kt√≥re funk¬≠cjo¬≠nal¬≠no¬≠Ňõci dostńôpne na stro¬≠nach inter¬≠ne¬≠to¬≠wych Ser¬≠wisu.
 8. Pliki cookies zamiesz¬≠czane w urzńÖ¬≠dze¬≠niu koŇĄ¬≠co¬≠wym UŇľyt¬≠kow¬≠nika Ser¬≠wisu i wyko¬≠rzy¬≠sty¬≠wane mogńÖ byńá r√≥w¬≠nieŇľ przez wsp√≥Ňā¬≠pra¬≠cu¬≠jńÖ¬≠cych z ope¬≠ra¬≠torem Ser¬≠wisu rekla¬≠mo¬≠daw¬≠c√≥w oraz part¬≠ne¬≠r√≥w.
 9. Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji na temat plik√≥w cookies dostńôp¬≠nych jest w sekcji ‚ÄěPomoc‚ÄĚ w menu prze¬≠glńÖ¬≠darki inter¬≠ne¬≠to¬≠wej.